Slovak English   Magyar

European Credit Transfer System (ECTS)

ECTS je kreditový systém pre vysokoškolské vzdelávanie používané v Európskom priestore v krajinách zapojených do bolonského procesu. Tento systém vyvinula Európska komisia s cieľom pomôcť študentom čo najjednoduchšie realizovať a zužitkovať ich štúdium na európskych univerzitách.

Cieľom systému ECTS je navzájom prepojiť európske vzdelávacie inštitúcie a podporiť transparentnosť obsahu ich vzdelávania i hodnotenia výsledkov štúdia. Pomocou spoločne akceptovaných ukazovateľov - kreditov dovoľuje uznávať študijné výsledky získané na iných vzdelávacích inštitúciách doma i v zahraničí. Jednotný kreditný systém poskytuje nástroj na porovnávanie dosiahnutých študijných výsledkov a na ich prenos z jednej inštitúcie na druhú.

Na UJS sa realizuje flexibilný systém štúdia v súlade so zásadami Európskeho systému prenosu kreditov § 62 zákona a vyhlášky MŠ SR č.614//2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia.

ECTS kredity sú priradené jednotlivým predmetom a vyjadrujú pracovné zaťaženie študenta. Za úspešné absolvovanie predmetov študent získava kredity.

Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok v dennej forme štúdia je vyjadrená počtom 60 kreditov, t.j. za každý semester 30 kreditov. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre študijný program prvého stupňa (bakalársky študijný program) so štandardnou dĺžkou štúdia je najmenej 180 kreditov a pre študijný program druhého stupňa (magisterský študijný program) so štandardnou dĺžkou štúdia je najmenej 120 kreditov. Na riadne skončenie štúdia v doktorandskom študijnom programe (študijný program tretieho stupňa) so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky je potrebné získať 180 kreditov, a na 4 akademické roky 240 kreditov.

Kľúčové dokumenty ECTS, ktoré uľahčujú prenos a uznanie kreditov:

1. Informačný balík (informácie o študijných plánoch a predmetoch).
2. Zmluva o štúdiu/Zmluva o stáži (Learning agreement for studies/Learning agreement for traineeships) opisuje program štúdia na zahraničnej partnerskej inštitúcii. Tento dokument je trojstranná dohoda (študent, domáca a zahraničná inštitúcia) ktorý sa podpisuje pred vycestovaním do zahraničia.
3. Záznam o štúdiu (Transcript of Records) obsahuje zoznam absolvovaných predmetov a výsledky dosiahnuté študentom v jednotlivých predmetoch počas štúdia. Počet získaných kreditov je vyjadrený stupňom lokálneho hodnotiaceho systému prijímajúcej inštitúcie a tiež počtom kreditov podľa ECTS.