Slovak English   Magyar

Erasmus+ komisia na UJS: 

Predseda Erasmus+ kosmisie na UJS: Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD. 
prorektorka pre vzdelávanie a vonkajšie vzťahy na UJS

Členovia komisie:
Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD., prorektorka pre akreditáciu a zabezpečovania kvality
Ing. Norbert Tóth - kvestor UJS
Mgr. Adriana Kinczerová - univerzitná koordintárka programu Erasmus+ na UJS
PhDr. Zsuzsanna Gódány, PhD. - fakultná koordinátorka programu Erasmus+ na FEI UJS
Mgr. Attila Lévai, PhD. - fakultný koordinátor programu Erasmus+ na RTF UJS
Dr. phil. Mgr. Attila Mészáros - fakultný koordinátor programu Erasmus+ na PF UJS
Mgr. Barnabás Szabó -  v zastúpení Študentskej samosprávy na UJS