Slovak English   Magyar

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Univerzita J. Selyeho v Komárne (Erasmus ID Code: SK KOMARNO01) získala Erasmus Charter for Higher Education na roky 2014-2020 - 224223-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE.

Na UJS sa program Erasmus+ realizuje ako:

1. Mobilita študentov

  • za účelom ŠTÚDIA
  • ŠTUDENTSKÉ STÁŽE v podnikoch a iných organizáciách

2.    Mobilita učiteľov a pracovníkov vysokej školy

  • mobilita UČITEĽOV vo vysokoškolských inštitúciách
  • ŠKOLENIA pracovníkov z vysokoškolských inštitúcií a podnikov

Personal Identification Code (PIC): 968774406

Smernica rektora č. 3/2014 o organizovaní zahraničných mobilít študentov, učiteľov a zamestnancov v rámci programu Erasmus+ na UJS

New Erasmus Policy Statement

Členovia univerzitnej komisie Eramus+ Funkcie
Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD. Predseda komisie
Mgr. Adriana Kinczerová Inštitucionálny koordinátor
Mgr. Zsuzsanna Tóth, PhD. Koordinátor Fakulty ekonómie a informatiky
Dr. phil. Mgr. Attila Mészáros Koordinátor Pedagogickej fakulty
Mgr. Attila Lévai, PhD. Koordinátor Fakulty reformovanej teológie
Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD. Člen komisie
Ing. Norbert Tóth Člen komisie
Mgr. Barnabás Szabó Zástupca študentov