Slovak English   Magyar

 

Výzva na podávanie prihlášok na Eramus+ mobility zamestnancov - výučba a školenia - na akademický rok 2016/2017

Univerzita J. Selyeho vyhlasuje výberové konanie na Erasmus+ mobilitu zamestnancov za účelom výučby a školenia.

 

   

Milí učitelia! Milí zamestnanci!

Ak máte záujem prihlásiť sa na mobilitu, prosím vyplňte Prihlášku a odovzdajte Erasmus koordinátorovi, (na fakultách fakultnému a na Rektoráte univerzitnému koordinátorovi)

do 20 . mája 2016.

Formulár prihlášky ako aj informácie o podmienkach účasti a postupe prípravy a realizácie mobility nájdete na webovej stránke:

http://erasmus.ujs.sk/sk/mobilita-ucitela.html

http://erasmus.ujs.sk/sk/mobilita-pracovnika-vs-za-ucelom-skolenia.html

Komisia Erasmus+ na UJS vyberie úspešných uchádzačov a zverejní zoznam na webovej stránke.