Slovak English   Magyar

Staff mobility for training (STT)

Cieľom školenia pracovníkov vysokej školy je umožniť účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know-how a získať praktické skúsenosti. Výsledkom by mal byť odborný rast pracovníka. Aktivity môžu byť rôzne: školenie, študijné návštevy, spoločná práca, pracovné skupiny, praktická príprava a pod. Nevyhnutnou súčasťou je cieľ mobility, predpokladané výsledky vo vzťahu k absolvovanému školeniu (jednoznačnú prínosnosť mobility) a aktivity realizované počas mobility. Akcia umožňuje pracovníkovi na vysokoškolskej inštitúcii absolvovať školenie v podniku alebo na partnerskej VŠ, ktorá má pridelenú ECHE - Erasmus Charter for Higher Education.

Dĺžka mobility

Mobilitu je možné absolvovať v rámci akademického roka, v zásade od začiatku septembra aktuálneho kalendárneho roka do konca júna nasledujúceho kalendárneho roka. Povolená dĺžka mobility je 5 pracovných dní.

Finančná podpora mobility pracovníkov VŠ

Grant na mobilitu pracovníka VŠ je vyplácaný na základe Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia.

Grant na individuálnu podporu - Fixný grant na každý deň výučby (bez dní cesty). Pokrýva náklady na ubytovanie, stravné, iné nevyhnutné výdavky súvisiace s mobilitou napr. prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.) a poistenie.

Grant na cestovné náklady - pokrýva výdavky na cestu. Granty na cestovné náklady boli stanovené EK Brusel ako jednotné sadzby pre všetky krajiny programu podľa počtu km. Grant na cestovné náklady sa prideľuje len za 1 cestu tam (z vysielajúcej krajiny do prijímajúcej krajiny). Cestovné vzdialenosti sa vypočítajú pomocou kalkulačky na výpočet vzdialenosti podporovanej EK http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

PRIHLÁŠKA NA TRAINING STAFF MOBILITY

1. Vyplniť PRIHLÁŠKU a odovzdať ju fakultnému resp. univerzitnému koordinátorovi.
2. Pracovník VŠ, nepedagogický zamestnanec môže vycestovať na mobilitu podľa zoznamu PARTNERSKÝCH UNIVERZÍT.
3. Výberová komisia na fakulte vyberie úspešných uchádzačov.
4. Fakultný koordinátor následne doručí zápisnicu so zoznamom odporúčaných uchádzačov z výberového konania univerzitnému koordinátorovi.
5. Komisia Erasmus+ UJS stanovuje konečné poradie úspešných uchádzačov a zoznam zverejní na svojej webovej stránke.

PO SCHVÁLENÍ POBYTU

Treba doručiť koordinátorovi nasledovné dokumenty:

Program mobility školenia - Staff mobility for training mobility agreement - vyplnený a podpísaný Vami, kontaktnou osobou na prijímajúcej univerzite a kontaktnou osobou (fakultný resp. univerzitný koordinátor) na domácej univerzite.

Cestovný príkaz - pracovník VŠ pred vycestovaním na mobilitu preloží na svojej fakulte resp. pracovisku doklady na schválenie pracovnej cesty vedúcemu zamestnancovi. Postup pri schvaľovaní pracovnej cesty, zabezpečenie cestovných náhrad, ako aj ich vyúčtovanie a vyplatenie pri mobilite pracovníka VŠ v rámci programu Erasmus+ na UJS sa riadi platnou smernicou rektora UJS o cestovných náhradách a Zákonom č. 283/2002 o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Po doručení potrebných dokumentov univerzitný koordinátor pre Vás pripraví Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory. Po jej obojstrannom podpísaní a po odovzdaní potrebných dokumentov (Program mobility školenia, Cestovný príkaz a kópiu poistenia v zahraničí - Európsky preukaz - povinný, komerčné poistenie - odporúčané( Vám budú poukázané finančné prostriedky na Váš bankový účet.   

PO NÁVRATE Z POBYTU

Odovzdať univerzitnému koordinátorovi nasledovné vyplnené a podpísané formuláre:

Program mobility školenia (Staff mobility for training mobility agreement)

Certifikát o absolvovaní mobility

Podklady k vyúčtovaniu cestovného príkazu (cestovné doklady, doklad o ubytovaní a i.)

Vyplniť a podať on-line Správu z Erasmus+ mobility cez systém EU Survey v Mobility Tool. (Výzva bude obsahovať aj link na danú stránku, bude automaticky zaslaná na emailovú adresu účastníka uvedenú v Zmluve)

 

Viac informácií si môžete prečítať na webovej stránke SAAIC.