Slovak English   Magyar

Staff mobility for teaching assignments (STA)

Učiteľská mobilita je určená pedagógom, ktorí sú zamestnaný na stanovený týždenný pracovný čas na UJS (t.j. nie na dohodu, nie doktorand). Mobilita učiteľov spočíva v prednáškovej alebo vedeckej činnosti. Účasť na konferenciách nie je povolená.
Učiteľ sa môže zúčastniť mobility v rámci programu Erasmus+ na inštitúcii, s ktorou má UJS podpísanú Erasmus+ dohodu a ktorá má pridelenú Erasmus univerzitnú Chartu - ECHE.

Mobilitu učiteľa za účelom výučby musí schváliť: fakulta a Komisia Erasmus+ na UJS.

Dĺžka mobility

Mobilitu je možné absolvovať v rámci akademického roka, v zásade od začiatku septembra aktuálneho kalendárneho roka do konca júna nasledujúceho kalendárneho roka. Učiteľ musí na prijímajúcej VŠ odučiť minimálne 8 hodín. Odporúča sa minimálna dĺžka trvania mobility 5 dní.

Finančná podpora mobility učiteľa

Grant na mobilitu učiteľa je vyplácaný na základe Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory.
Grant na Individuálnu podporu  - Fixný grant na každý deň výučby (bez dní cesty). Pokrýva náklady na ubytovanie, stravné, iné nevyhnutné výdavky súvisiace s mobilitou napr. prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.) a poistenie.
Grant na cestovné náklady - pokrýva výdavky na cestu. Granty na cestovné náklady boli stanovené EK Brusel ako jednotné sadzby pre všetky krajiny programu podľa počtu km. Grant na cestovné náklady sa prideľuje len za 1 cestu tam (z vysielajúcej krajiny do prijímajúcej krajiny). Cestovné vzdialenosti sa vypočítajú pomocou kalkulačky na výpočet vzdialenosti podporovanej EK. Distance calculator

PRIHLÁŠKA NA TEACHING MOBILITY
1.    Vyplniť PRIHLÁŠKU a odovzdať ju fakultnému koordinátorovi.
2.    Učiteľ môže vycestovať na mobilitu podľa zoznamu PARTNERSKÝCH UNIVERZÍT, kam je možné vycestovať.
3.    Výberová komisia na fakulte vyberie úspešných uchádzačov.
4.    Fakultný koordinátor následne doručí zápisnicu so zoznamom odporúčaných uchádzačov z výberového konania univerzitnému koordinátorovi.
5.    Komisia Erasmus+ UJS stanovuje konečné poradie úspešných uchádzačov a zoznam zverejní na svojej webovej stránke.

PO SCHVÁLENÍ POBYTU

1.)    Učiteľ si pripraví v spolupráci so svojim nadriadeným a vybranou prijímajúcou inštitúciou Program mobility výučby  - Staff mobility for teaching - Mobility agreement. Schválenie programu výučby musí byť vyjadrené podpisom  (učiteľ, UJS, prijímajúca inštitúcia) a odtlačkom pečiatky.

2.)    Učiteľ pred vycestovaním na mobilitu predloží na svojej fakulte doklady (Cestovný príkaz) na schválenie pracovnej cesty vedúcemu zamestnancovi. Postup pri schvaľovaní pracovnej cesty, zabezpečenie cestovných náhrad, ako aj ich vyúčtovanie a vyplatenie pri mobilite učiteľa v rámci programu Erasmus+ na UJS sa riadi platnou smernicou rektora UJS o cestovných náhradách a Zákonom č. 283/2002 o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.


3.)    Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory učiteľ podpisuje pred vycestovaním na mobilitu, a ak už odovzdal všetky potrebné dokumenty : Cestovný príkaz, Program mobility výučby a kópiu poistenia v zahraničí  (Európsky preukaz - povinný, komerčné pripoistenie - odporúčané).

PO NÁVRATE Z POBYTU

Odovzdať univerzitnému koordinátorovi vyplnené a podpísané formuláre:
•    Certifikát o absolvovaní mobility
•    Podklady k vyúčtovaniu cestovného príkazu (cestovné lístky, potvrdenie o ubytovaní a i.)
•    Vyplniť a podať Správu z Erasmus+ mobility on-line v "Mobility Tool" cez systém EU Survey.

 

Viac informácií si môžete prečítať na webovej stránke SAAIC.