Slovak English   Magyar

Student mobility for traineeships (SMT)

Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v podniku, v organizácii alebo v inštitúcii v inej krajine zapojenej do programu Erasmus+ s finančnou podporou z Európskej únie. Cieľom stáže je pomôcť jednotlivcom prispôsobiť sa požiadavkám trhu práce Európskeho spoločenstva, získať odborné a praktické zručnosti a lepšie pochopiť hospodárske a sociálne podmienky hostiteľskej krajiny v kontexte získavania pracovných skúseností.

Pracovná stáž sa dá realizovať v akejkoľvek inštitúcii v jednej z členských krajín EÚ, z krajín EZVO (Európske združenie voľného obchodu), EHP (Európsky hospodársky priestor) a z 2 kandidátskych krajín zapojenej do hospodárskej činnosti vo verejnom alebo súkromnom sektore (podniky, školiace centrá, výskumné centrá a ostatné organizácia vrátane vysokoškolských inštitúcií), bez ohľadu na ich veľkosť, právnu formu, hospodárske odvetvie, v ktorom vykonávajú svoju činnosť, vrátane sociálnej sféry hospodárstva (patria sem aj fyzické osoby). Stáž nie je možné realizovať v inštitúciách EÚ, organizáciách manažujúcich EÚ programy. Na účasť na stáži sa nevyžaduje podpísaná Erasmus+ dohoda s prijímajúcou inštitúciou, avšak ak je to vysokoškolská inštitúcia musí mať pridelenú tzv. ECHE - Erasmus Charter for Higher Education. Viac informácií si môžete prečítať na webovej stránke SAAIC.

Študent si prijímajúcu inštitúciu na stáž môže nájsť sám, alebo v spolupráci s univerzitou a fakultou. Na webovej stránke UJS Erasmus+ sú zverejňované Aktuálne ponuky pracovných stáží, kam je možné vycestovať. Obsahová náplň stáže musí byť relevantná k zameraniu študijného programu študenta na UJS.

Na mobilitu stáž Erasmus+ sa môže prihlásiť každý študent zapísaný v niektorom študijnom programe UJS. Erasmus+ stáž môže absolvovať aj študent prvého ročníka prvého stupňa vysokoškolského štúdia, ktorý je zapísaný do ročníka, v ktorom vycestuje na mobilitu. Počas štúdia každý študent má možnosť zúčastniť sa Erasmus+ mobility v každom stupni štúdia maximálne po dobu 12 mesiacov.

Absolventi (bývalí študenti UJS) môžu byť schválení na Erasmus+ stáž za podmienky, že nominácia a schválenie pobytu sa realizuje ešte počas posledného ročníka štúdia na UJS. Termín absolvovania stáže je do 1 roka od ukončenia štúdia na UJS.

Pred vycestovaním môže ísť absolvent, ak nechce byť samoplatcom odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne, na úrad práce a evidovať s ako uchádzač o zamestnanie s tým, že sa počas istej doby bude nachádzať na absolventskej Erasmus+ stáži.

Vyjadrenie z úradu práce:

Zaradenie uchádzača o zamestnanie (UoZ) do programu Erasmus+ je možné posudzovať ako zapojenie do vzdelávacieho programu v zmysle § 44 ods 7 písm d) zákona č.5/2003 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ uchádzač o zamestnanie preukáže úradu zaradenie do uvedeného programu, je dôvodná aplikácia § 34 ods. 9 zákona o službách zamestnanosti, ktorý od takéhoto UoZ po dobu zaradenia do programu realizovaného mimo územia Slovenskej republiky nevyžaduje plnenie povinností podľa ods. 6 a 8 § 34 zákona o službách zamestnanosti (pozri – Status absolventa prijatého na Erasmus stáž pre úrad práce).

Postup pri príprave mobility študentov za účelom stáže

Študent odovzdá na fakultu fakultnému koordinátorovi Prihlášku na stáž v rámci programu Erasmus+ a kompletne vyplnené, opečiatkované a podpísané originály nižšie uvedených materiálov:

Študent požiada študijné oddelenie svojej fakulty o vydanie Výpisu z výsledkov štúdia (Study result extract) za predchádzajúce ukončené semestre absolvovaného štúdia z Akademického informačného systému UJS.

Motivačný list v jazyku, v ktorom študent bude stáž absolvovať.

Doklad o úrovni znalosti cudzieho jazyka (certifikát, štátnica, maturitné vysvedčenie) do MR a ČR netreba.

Fakultný koordinátor v spolupráci s katedrovými koordinátormi zrealizuje výberové konanie, vyhodnotia doručené prihlášky. Po zostavení poradia uchádzačov ho doručia univerzitnému koordinátorovi do jedného mesiaca od termínu odovzdania prihlášok.

Komisia Erasmus+ UJS vyberie úspešných uchádzačov a zoznam zverejní na svojej webovej stránke Erasmus+ v ponuke Aktuality.

Uchádzači zamietnutí katedrou alebo komisiou UJS sú naďalej vedení v evidencii uchádzačov o stáž. V prípade dobrovoľného odstúpenia študenta schváleného na mobilitu, môže byť jeho miesto na mobilitu ponúknuté predtým neschváleným uchádzačovi.

Prihlášky s materiálmi možno podávať priebežne, až do obsadenia všetkých voľných miest.

Vybavenie pobytu

Študent, ktorému bola schválená mobilita na stáž, na webovej stránke UJS Erasmus+ vyhľadá, vyplní a vytlačí formulár povinný pre Erasmus+ študentov:

Zmluva o stáži - Learning agreement for traineeships. Tlačivo je rozdelené do troch častí (Pred mobilitou, Počas mobility a Po mobilite). Pri vyplnení prvej časti Navrhnutý program mobility Zmluvy o stáži študent musí vychádzať zo svojho študijného programu stanoveného na daný semester na UJS. V zmluve sú uvedené aktivity, ktoré študent plánuje realizovať v zahraničnom podniku alebo vysokoškolskej inštitúcii.

Zmluvu si študent pripraví v spolupráci s fakultným a katedrovým koordinátorom danej fakulty v 3 origináloch. Vyplnený formulár musí fakultný koordinátor schváliť a svojim podpisom potvrdiť.

Študent vyplnené, podpísané a opečiatkované tlačivo predloží univerzitnému koordinátorovi UJS najneskôr 1 mesiac pred plánovaným nástupom na stáž. Koordinátor pošle 3 originály Zmluvy o stáži na prijímajúcu inštitúciu v zahraničí na schválenie mobility. Prijímajúca inštitúcia/prijímajúci podnik musí zmluvu shcváliť podpisom a pečiatkou.

Študent v spolupráci s univerzitným koordinátorom po schválení stáže zabezpečí, aby prijímajúci podnik alebo vysokoškolská inštitúcia poslala univerzitnému koordinátorovi poštou potvrdené originály Zmluvy o stáži (Learning agreement for traineeships) spolu s Akceptačným listom (Letter of acceptance). Akceptačný list musí byť vyhotovený na hlavičkovom papieri prijímajúceho podniku, musí byť opečiatkovaný a podpísaný konzultantom (osobou zodpovednou za dohľad nad študentom).

Každý študent schválený na Erasmus+ študijný pobyt musí absolvovať pred mobilitou a na konci mobility jazykový test prostredníctvom on-line nástroja EÚ ( k dispozícii bude test z AJ, NJ, FJ, TJ, ŠJ, HJ). Výnimku tvoria jazyky, ktoré uchádzač ovláda na úrovni materinského jazyka.  

Študent pred vycestovaním a podpísaním zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na stáž je povinný si zabezpečiť poistenie a musí odovzdať univerzitnému koordinátorovi:

- potvrdenie zo študijného oddelenia fakulty o zapísaní do ďalšieho ročníka,
- kópiu platného občianskeho preukazu,
- kópiu Európskeho zdravotného preukazu poistenca,
- kópiu dokladu komerčného poistenia (doklad o uzavretí poistenia liečebných nákladov v zahraničí, doklad o uzavretí poistenia zodpovednosti za škodu za celú dĺžku pobytu, doklad o uzavretí úrazového poistenia (pokrývajúce aspoň pracovné úrazy),
- kópiu disponibilnej kartičky k účtu s uvedením čísla účtu v banke.

Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci programu Erasmus+ študent podpisuje s UJS najneskôr jeden mesiac pred vycestovaním na partnerskú inštitúciu a po odovzdaní všetkých potrebných dokumentov. Súčasťou zmluvy je Erasmus charta študenta (Erasmus student charter).

Výška mesačného grantu študenta pre každé pásmo krajiny (krajiny sú rozdelené do 3 pásiem podľa odhadovaných životných nákladov – Výška grantu študenta na stáž) je pevne určená a platí rovnako pre všetkých študentov SR, ktorý vycestujú na študijný pobyt do krajín daného pásma. Prevod grantu na účet študenta je možné realizovať na základe finančnej zmluvy podpísanej študentom a inštitucionálnym koordinátorom Erasmus+. Grant sa prevádza na účet študenta v 2 splátkach – 80 % celkového grantu po podpise finančnej zmluvy študentom a inštitucionálnym Erasmus koordinátorom UJS a 20 % celkového grantu po ukončení mobility a predložení všetkých požadovaných dokumentov zo stáže koordinátorovi UJS.

Erasmus študentovi, ktorý je na UJS vedený ako sociálny štipendista a je schválený na Erasmus+ stáž, nie je možné prideliť dodatočný príspevok za status sociálneho štipendistu.

Študent, ktorý má oficiálny status osoby so zdravotným postihnutím (ZŤP) a bola mu schválená Erasmus+ mobilita v zahraničí, môže sa uchádzať o pridelenie dodatočného Erasmus+ grantu (nad rámec fixných grantov).O dodatočný grant sa Erasmus študent uchádza priamo u SAAC - Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu, Bratislava. Študent musí využitie takto prideleného grantu dokladovať Erasmus koordinátorovi (originály dokladov).

Počas mobility

Študent po príchode na prijímajúcu partnerskú inštitúciu musí postupovať podľa požiadaviek zahraničnej univerzity, inak na Erasmus+ stáž mu nebude akceptovaný.

Študent po akceptovaní zahraničnou inštitúciou na stáž si môže začať vybavovať náležitosti súvisiace s vycestovaním a pobytom v zahraničí. Študent si samostatne zabezpečí ubytovanie, stravu, dopravu a poistenie na cestu a počas pobytu.

Ak študent potrebuje vykonať zmeny v pôvodnom Zmluve o stáži (Learning agreement for traineeships) najneskôr do 2 týždňov po začatí pobytu na prijímajúcej inštitúcii je povinný požiadať fakultného koordinátora UJS a prijímajúcu inštitúciu v zahraničí o akceptáciu zmien v časti Mimoriadne hlavné zmeny pôvodnej zmluvy o stáži (Expectional major changes to the original learning agreement). Všetky zmeny oproti pôvodnému plánu stáže treba odsúhlasiť s fakultným koordinátorom UJS a tak isto aj prijímajúcou inštitúciou. V zmluve musí byť zaznamenaný detailný program stáže, vrátane úloh, poznatkov a kompetencií získaných počas stáže.

Po ukončení mobility

Po návrate zo stáže študent musí odovzdať univerzitnému koordinátorovi nasledovné dokumenty potvrdzujúce realizáciu Erasmus+ stáže:

Originál tlačiva Zmluva o stáži (Learning agreement for traineeships), ktorá obsahuje 3 časti: Navrhnutý program mobility, Mimoriadne hlavné zmeny pôvodnej zmluvy o stáži a Certifikát o absolvovaní stáže (Traineeship certificate). V prvej časti zmluvy sa nachádza popis práce, ktorú študent naplánoval pred mobilitou, v druhej časti sa uvádzajú schválené zmeny pôvodnej zmluvy. Tretia časť zmluvy je vyplnená po mobilite a obsahuje dĺžku pobytu, detailný program stáže, vrátane úloh, ktoré vykonal študent na prijímajúcej inštitúcii a okrem toho aj popis nadobudnutých zručností a znalosti, ktoré študent získal v zahraničí.

Študent vyplní a podá Správu z Erasmus+ mobility on-line cez EU Survey po mobilite, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní po prijatí výzvy na jej vyplnenie (o čom sa presvedčí v systéme Mobility Tool univerzitný koordinátor).