Slovak English   Magyar

Podpora študentov a zamestnancov so špecifickými potrebami

Študenti/pracovníci UJS s ťažkým zdravotným postihnutím alebo mimoriadne špeciálnymi potrebami, ktorí boli vybratí na mobilitu v rámci Programu ERASMUS+, môžu na základe nasledujúcich informácií požiadať o špeciálny grant.

Grant na špeciálne potreby je doplnkom k bežnému grantu programu Erasmus+ a je určený na kompenzáciu zvýšených nákladov súvisiacich s dôsledkami ťažkého zdravotného postihnutia a prekonávania bariér v prostredí. V závislosti od druhu a stupňa zdravotného postihnutia, dĺžky pobytu, zohľadňujúc rozsah podporných služieb zabezpečovaných hostiteľskou univerzitou bezplatne, možno žiadať o finančný príspevok napr. na:

 • cestovné náklady pre sprievodcu na spiatočnú cestu do/ z miesta pobytu, na špeciálnu miestnu prepravu
 • špeciálne ubytovanie, pokiaľ žiadateľ nebýva v študentskom domove
 • asistentské služby
 • tlmočnícke služby pre nepočujúcich
 • lekársku starostlivosť/ fyzioterapiu/, zdravotnícke pomôcky (pokiaľ nie sú hradené zdravotnou poisťovňou)
 • diétne stravovanie
 • transformáciu študijných textov do prístupnej formy
 • a pod.

Študenti a pracovníci UJS, ktorí požiadajú o špeciálny grant, musia spĺňať kritéria oprávnenosti mobility pre Erasmus+ študentov a pracovníkov VŠ.

Žiadosť o špeciálny grant podávajú študenti aj pracovníci UJS na predpísanom formulári spolu s príslušnými dokumentmi.(formulár pre študentov , formulár pre zamestnancov)

Kritéria pre žiadateľov o špeciálny ERASMUS+ grant:

 • študent/zamestnanec VŠ bol vybraný na základe výberového konania na svojej vysokej škole na Erasmus+ mobilitu
 • študentovi/zamestnancovi VŠ musí byť oficiálne uznané vážne postihnutie (invalidita) alebo výnimočná špeciálna potreba
 • prihláška musí obsahovať detailné zdôvodnenie špeciálnych požiadaviek a stanovenie sumy

Povinné prílohy k prihláške:

 • kópia preukazu ZŤP
 • v prípade, ak ide o ťažké postihnutie, vysoká škola predloží potvrdenie, že hosťujúca inštitúcia je oboznámená s vážnym postihnutím alebo špeciálnou potrebou prijímaného študenta/zamestnanca vysokej školy a môže zabezpečiť primerané zariadenie a podporu (ubytovanie, učebné pomôcky, semináre, knižnica atď.) v rámci jeho postihnutia alebo špeciálnej potreby.

Finančné pravidlá na udelenie grantu pre študentov a zamestnancov VŠ so špeciálnymi potrebami:

Žiadateľ o grant na špeciálne potreby je povinný v prihláške odpovedať na všetky otázky. V prihláške uvedie výšku reálnych nákladov, ktoré bude potrebovať z dôvodu svojich špeciálnych potrieb. Účastník mobility, ktorý získa špeciálny grant, je povinný tento grant vyúčtovať na základe reálnych nákladov. Po návrate z mobility musí predložiť Erasmus+ koordinátorovi UJS všetky doklady k vyúčtovaniu špeciálneho Erasmus+ grantu (napr. letenku sprevádzajúcej osoby, faktúru za špeciálnu prepravu/ubytovanie, atď.).

Informujte sa u Erasmus+ koordinátora UJS, prípadne v Národnej agentúre Programu celoživotného vzdelávania: www.saaic.sk,www.erasmusplus.sk