Slovak English   Magyar

Student mobility for studies (SMS)

Erasmus+ mobilita študenta za účelom štúdia je absolvovanie časti štúdia v zahraničí s finančnou podporou z Európskej únie. Na mobilitu Erasmus+ sa môže prihlásiť každý študent zapísaný v niektorom študijnom programe UJS a ktorý ukončil prvý ročník prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Každý študent môže absolvovať Erasmus+ mobilitu na každom stupni svojho štúdia, pričom dĺžka pobytu na všetkých stupňoch štúdia spolu nemôže presiahnuť 12 mesiacov. Každý študent schválený na Erasmus+ mobilitu musí byť zapísaný do ročníka, v ktorom vycestuje na mobilitu, inak stráca nárok na Erasmus+ mobilitu.

Postup pri príprave a realizácii študentskej mobility za účelom Erasmus+ štúdia

Študent ktorý má záujem realizovať Erasmus+ mobilitu na partnerskej univerzite v zahraničí si vyberie zo zoznamu Erasmus+ partnerov (Zoznam partnerských vysokoškolských inštitúcií UJS programu Erasmus+) univerzitu, s ktorou má univerzita podpísanú platnú Erasmus+ dohodu a ktoré sú zverejnené na webovej stránke UJS.

Študent, vyplní Prihlášku na výmenné štúdium (Student exchanges study application form) a spolu s motivačným listom a štruktúrovaným životopisom doručí fakultnému koordinátorovi do termínu stanoveného univerzitným koordinátorom zverejnené na webovej stránke UJS.

Fakultný koordinátor v spolupráci s katedrovými koordinátormi zrealizuje výberové konanie, vyhodnotia doručené prihlášky. Po zostavení poradia uchádzačov ho doručia univerzitnému koordinátorovi do jedného mesiaca od termínu odovzdania prihlášok.

Komisia Erasmus+ UJS vyberie úspešných uchádzačov a zoznam zverejní na svojej webovej stránke Erasmus+ v ponuke Aktuality.

Uchádzači zamietnutí katedrou alebo komisiou UJS sú naďalej vedení v evidencii uchádzačov o mobilitu. V prípade dobrovoľného odstúpenia študenta schváleného na mobilitu, môže byť jeho miesto na mobilitu ponúknuté predtým neschválenému uchádzačovi.

Vybavenie pobytu:

Študent, ktorému bola schválená mobilita, na webovej stránke prijímajúcej inštitúcie vyhľadá, vyplní a vytlačí formuláre povinné pre Erasmus+ študentov:

Application Form – Prihláška obsahuje základné osobné údaje študenta, informáciu o znalosti cudzích jazykov, fotku a prípadne podpis koordinátora UJS a pod.

Zmluva o štúdiu (Learning agreement for studies) je rozdelené do troch častí (Pred pobytom, Počas pobytu a Po pobyte). Pri vyplnení I. časti - Navrhnutý program mobility - Zmluvy o štúdiu, študent musí vychádzať zo svojho študijného programu stanoveného na daný semester na UJS. Študijný pobyt v rámci programu Erasmus+ je súčasťou štúdia študenta na UJS, preto by sa mali predmety naplánovaného štúdia v Zmluve o štúdiu čo najviac zhodovať s predmetmi (najmä povinnými), ktoré má študent vo svojom študijnom pláne na UJS. Informácie o predmetoch, ktoré môže študent študovať, má partnerská inštitúcia zverejnené na svojej webovej stránke. Obsah naplánovaného štúdia študent konzultuje s fakultným a katedrovým koordinátorom. Fakultný koordinátor so svojim podpisom vyjadruje súhlas s plánovaným obsahom štúdia uvedeného v Zmluve o štúdiu. Študent podpísaním uvedeného dokumentu súhlasí s navrhnutou zmluvou a zodpovedá za naplnenie obsahu zmluvy a zaväzuje sa dodržiavať zásady Erasmus charty pre vysokoškolské vzdelávanie týkajúce sa mobility za účelom štúdia.

Na zahraničnej univerzite musí študent absolvovať štúdium minimálne 20 ECTS kreditov za semester, za dva semestre spolu minimálne 40 ECTS kreditov. V prípade nesplnenia požiadavky získania minimálneho počtu 20 ECTS v zahraničí bude UJS od študenta žiadať vrátenia časti grantu. Pritom platí, že študent musí absolvovať a priniesť výsledky z predmetov, ktoré študent uvedie v Zmluve o štúdiu. Chýbajúce predmety, ktoré študent nemôže absolvovať na prijímajúcej inštitúcii, musí študent doplniť po návrate z pobytu v zmysle študijného poriadku UJS.

Transcript of records - Študent požiada študijné oddelenie svojej fakulty o vydanie dokumentu z Akademického informačného systému Výpis výsledkov štúdia (Study result extract). Výpis musí obsahovať zoznam všetkých absolvovaných predmetov na UJS k dátumu podania prihlášky na Erasmus+ mobilitu.

Na webovej stránke prijímajúcej partnerskej inštitúcii študent môže vyhľadať aj ďalšie informácie, ako podmienky poskytnutia ubytovania, podmienky registrácie, údaje o fakulte, akademický kalendár na daný akademický rok, termín zaslania formulárov na prijímajúcu inštitúciu (deadline).

Všetky uvedené vyplnené a podpísané formuláre (Application form, Learning agreement for studies, Transcript of records - Výpis výsledkov štúdia, príp. aj ďalšie tlačivá) študent predloží univerzitnému koordinátorovi UJS najneskôr 2 týždne pred termínom stanoveným prijímajúcou univerzitou. Každá univerzita má iné prijímacie konanie a môže vyžadovať aj iné dokumenty.

Každý študent schválený na Erasmus+ študijný pobyt musí absolvovať pred mobilitou a na konci mobility jazykový test prostredníctvom on-line nástroja EÚ ( k dispozícii bude test z AJ, NJ, FJ, TJ, ŠJ, HJ). Výnimku tvoria jazyky, ktoré uchádzač ovláda na úrovni materinského jazyka. Stupeň jazykovej znalosti pred začiatkom pobytu je zaznamenaný v Zmluve o štúdiu. V prípade, že študent test neurobí UJS mu môže ponúknuť jazykový prípravu (on-line kurz).

Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci programu Erasmus+ študent podpisuje s UJS najneskôr jeden mesiac pred vycestovaním na partnerskú inštitúciu a po odovzdaní potrebných dokumentov. Súčasťou zmluvy je Erasmus charta študenta (Erasmus student charter).

Študent pred vycestovaním musí odovzdať univerzitnému koordinátorovi:

potvrdenie zo študijného oddelenia fakulty o zapísaní do ďalšieho ročníka od 1. septembra,
kópiu platného občianskeho preukazu,
kópiu európskeho zdravotného preukazu poistenca a
kópiu disponibilnej kartičky k účtu s uvedením čísla účtu v banke.

Výška mesačného grantu študenta pre každé pásmo krajiny (krajiny sú rozdelené do 3 pásiem podľa odhadovaných životných nákladov (Výška grantu študenta) je pevne určená a platí rovnako pre všetkých študentov SR, ktorý vycestujú na študijný pobyt do krajín daného pásma. Grant sa prevádza na účet študenta v 2 splátkach – 80 % celkového grantu po podpise finančnej zmluvy študentom a inštitucionálnym Erasmus koordinátorom UJS a 20 % celkového grantu po ukončení mobility a predložení všetkých požadovaných dokumentov z pobytu koordinátorovi UJS.

Študent, ktorý bude v akademickom roku svojho Erasmus+ študijného pobytu poberateľom sociálneho štipendia, ak nárokuje na dodatočný Erasmus+ grant, musí predložiť rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia.

Študent, ktorý má oficiálny status osoby so zdravotným postihnutím (ZŤP) a bola mu schválená Erasmus+ mobilita v zahraničí, môže sa uchádzať o pridelenie dodatočného Erasmus+ grantu (nad rámec fixných grantov).

Počas mobility:

Študent musí postupovať podľa požiadaviek zahraničnej univerzity, inak na Erasmus+ študijný pobyt nebude akceptovaný.

Ak študent po príchode na zahraničnú univerzitu zistí, že obsah štúdia, ktorý si naplánoval v prvej časti Navrhnutý program mobility Zmluvy o štúdiu sa odlišuje od aktuálneho poskytovaného štúdia, vypracuje návrh zmien v obsahu štúdia v časti Zmeny pôvodnej zmluvy o štúdiu (Changes to the original learning agreement) podľa tabuľky C. Takto vyplnené tlačivo pošle študent na svoju domácu fakultu na schválenie fakultnému koordinátorovi. Akékoľvek zmeny v Zmluve o obsahu štúdiu musia byť písomne zachytené v zmluve a ukončené do jedného mesiaca po príchode študenta na zahraničnú univerzitu.

Predĺženie študijného pobytu študent môže žiadať najneskôr 1 mesiac pred ukončením pôvodnej mobility odoslaním vyplnenej a podpísanej Žiadosti o predĺženie Erasmus+ mobility (Erasmus+ prolongation application form Erasmus+ Programme) spolu so Žiadosťou o doplatku ku grantu Erasmus+ univerzitnému koordinátorovi. Po odsúhlasení predĺženia mobility a rozhodnutia finančnej podpory Komisiou Erasmus+ na UJS, pošle univerzitný koordinátor na podpis študentovi Dodatok k zmluve. Proces prípravy a schválenia novej Zmluvy o štúdiu prebieha rovnako ako pri vycestovaní.

Po ukončení mobility

Po realizácii mobility študent musí odovzdať univerzitnému koordinátorovi nasledovné dokumenty:

Originál tlačiva Potvrdenie o dĺžke pobytu (Confirmation of Erasmus study), teda certifikát vydaný prijímajúcou inštitúciou, ktorý potvrdzuje absolvovanie a dĺžku Erasmus+ študijného pobytu. Dĺžka pobytu potvrdená prijímajúcou inštitúciou sa musí zhodovať s dĺžkou pobytu uvedenou v zmluve o poskytnutí finančnej podpory. Nedodržanie zmluvne uvedeného obdobia má za následok vrátenie pomernej časti grantu.

Originál tlačiva Zmluva o štúdiu (Learning agreement for studies), ktorá obsahuje 3 časti: Navrhnutý program mobility, Zmeny pôvodnej zmluvy o štúdiu a Výsledky uznávania štúdia. V zmluve sa nachádza zoznam predmetov, ktoré boli vyplnené pred mobilitou a sú uvedené v prvej časti Zmluvy o štúdiu Navrhnutý program mobility, v druhej časti sa uvádzajú schválené zmeny pôvodnej zmluvy a v tretej časti sú zahrnuté Výsledky uznávania štúdia (Recognition outcomes), ktoré študent reálne absolvoval na prijímajúcej inštitúcii s uvedením počtu kreditov a s hodnotením, ktoré v zahraničí získal.

Študent vyplní a podá Správu z Erasmus+ mobility on-line cez EU Survey po mobilite, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní po prijatí výzvy na jej vyplnenie (o čom sa presvedčí v systéme Mobility Tool univerzitný koordinátor).

 

Viac informácií si môžete prečítať na webovej stránk​e SAAIC.